Des de fa un anys, a l’Escola apliquem una metodológia anomenada Aprenentatge Cooperatiu. Tot i que fa referència a un grup de diversos procediments es fonamenta en valorar el potencial educatiu de les relacions interpersonals existents en qualsevol grup.

Les funcions bàsiques per a la cooperació en l’aprenentatge per part dels alumnes treballant en un petit grup cooperatiu són:

 • Posar-se d’acord sobre el que cal realitzar.
 • Decidir com es fa i què ha de fer cadascú.
 • Realitzar els corresponents treballs o proves individuals.
 • Discutir els trets d’allò que realitza o ha realitzat cadascú, en funció de criteris preestablerts, ja sigui pel professor o pel propi grup.
 • Considerar com es complementa el treball; escollir, d’entre les proves o treballs individuals realitzats, aquell que s’adopta en comú, o bé executar individualment cadascuna de les parts d’un tot col·lectiu.
 • Valoració en grup dels resultats, en funció dels criteris establerts amb anterioritat.

Per tot això, l’aprenentatge cooperatiu aporta una millora significativa de l’aprenentatge de tots els alumnes que s’impliquen en ell, en termes de:

 • Motivació per la tasca
 • Actituds d’implicació i d’iniciativa
 • Grau de comprensió del que es fa i del perquè es fa
 • Volum de treball realitzat
 • Qualitat del mateix
 • Grau de domini de procediments i conceptes
 • Relació social en l’aprenentatge