El Caràcter Propi d’un centre educatiu és el document superior que determina
la Titularitat, on es fonamenta l’ideari pedagògic i educatiu com a base per a
l’elaboració d’altres documents de la comunitat educativa.

L’Escola El Turó és un centre privat obert a tothom, no confessional, apolític i
arrelat a Catalunya en la seva tradició cultural i pedagògica.

Formació humanística i democràtica

Pretén formar persones amb esperit crític que els porti al creixement individual i, alhora, els faci membres actius de la societat i els comprometi a favor de la justícia, el bé comú i la convivència.

Inclusiva

En tant que escola oberta a tothom, s’intenta crear en els alumnes actituds de tolerància per evitar discriminacions envers el sexe, la raça, la religió o d’altres diferències de caràcter físic, psíquic o social.

Catalana

Escola catalana de qualitat i servei públic, integradora, on els alumnes
aprenguin a conèixer i estudiar el país a través de la història, la cultura i la
llengua, on aprenguin consciència catalana.

Participació democràtica

L’escola funciona com una veritable comunitat educativa en la que es promou la col·laboració i el diàleg entre les famílies i els educadors participant activament en la dinàmica del centre.