Al 2012, la nostra escola va iniciar un nou projecte de llengua basat en l’augment de les hores d’exposició a la llengua anglesa. Els alts nivells aconseguits ens van possibilitar l’oportunitat de ser escollits pel Departament d’Ensenyament per formar part, amb 49 escoles més de tota Catalunya, del Grup Experimental de Pluriligüisme.

Dels treballs d’investigació efectuats per les diferents escoles, conjuntament amb l’equip tècnic d’experts del Departament, en sorgirà el document definitiu que establirà el Marc per al Plurilingüisme de Catalunya.

Els objectius d’aquest programa són els següents: 

  • Que l’alumnat sigui competent en llengua catalana i en llengua castellana.
  • Garantir l’aprenentatge d’una llengua estrangera (prioritàriament l’anglès) a l’ensenyament obligatori.
  • Aconseguir que al final de l’ESO el percentatge d’alumnes que assoleixen el nivell B1 sigui superior al 50% en la primera llengua estrangera (en el nostre cas, l’anglès).
  • Que un 75% tingui l’opció de conèixer una altra llengua en finalitzar l’Educació Secundària Obligatòria (en el nostre cas, el francès).

Més informació a la pàgina web del Departament d’Ensenyament.

Projecte lingüístic (PDF)