És evident que l’aprenentatge de diverses llengües afavoreix el desenvolupament del nostre cervell estimulant unes àrees concretes que ens permeten millorar en diferents aspectes. Per això, al Turó oferim la possibilitat d’aprendre quatre llengües: el català, el castellà, l’anglès i el francès.

Especialment però, a la nostra Escola hem dissenyat un pla per a l’aprenentatge de la llengua anglesa que comença ja a l’Educació Infantil i que continua a Primària amb l’anglès com a llengua d’ús en matèries no lingüístiques, i a Secundària amb hores dedicades exclusivament a la competència oral. Aquesta potenciació de la llengua anglesa té com a objectiu que el nostre alumnat, en acabar l’Escola, tingui un nivell satisfactori d’anglès i pugui participar de forma activa i col·laborativa en xarxes educatives i d’intercanvi amb altres països.

Així, a l’Escola tenim diversos projectes en llengua anglesa:

INFANTIL

L’escola considera que l’aprenentatge d’una llengua estrangera en aquestes edats primerenques ha de ser el més natural possible, com si es tractés d’una primera llengua. L’objectiu prioritari és la sensibilització progressiva de l’alumnat envers la llengua anglesa ja que, d’aquesta manera, s’aconsegueix que els nens i nenes la sentin i considerin una forma més de comunicació.

  • Art & Craft: S’introdueix la llengua anglesa a través de l’art i les diferents tècniques artístiques aplicades, entenent-la com a eix vertebrador que facilita l’aprenentatge i la relació amb l’entorn. L’objectiu principal és integrar de manera natural la llengua anglesa i potenciar la formació artística del nostre alumnat incentivant-ne la creativitat.
  • Learn & Play: S’utilitza la llengua anglesa per treballar l’ús d’estructures quotidianes i de rutines.

PRIMÀRIA

En aquesta etapa, apostem decididament per l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir de la metodologia CLIL. És amb aquest focus, que centra l’atenció en els continguts propis de les matèries comunes, a partir del qual es reforça l’adquisició de les estructures bàsiques.

  • Robotics: L’alumnat de 1r a 3r treballa la robòtica en anglès.
  • Science: A tota la Primària, l’alumnat treballa part dels continguts de ciències utilitzant la tercera llengua.
  • Music: A Cicle Superior, l’alumnat introdueix els conceptes musicals a través de l’anglès.

SECUNDÀRIA

En aquesta etapa, la part oral i la vessant comunicativa prenen un paper protagonista. A més a més, l’alumnat que ho desitja, pot incorporar l’aprenentatge d’una quarta llengua a través de les matèries optatives.

  • Speaking: Hores setmanals dedicades específicament a l’ús oral i en situacions quotidianes perquè creiem que el domini d’una llengua, a nivell oral, és clau per poder obrir-se al món.
  • English culture: S’intensifica el coneixement de la llengua com un element més que s’integra dins d’una cultura global. Alhora, es coneixen diferents realitats a partir de l’estudi de països diversos de parla anglesa.
  • * Llengua francesa: Ja fa anys, l’Escola va optar per oferir a l’alumnat de secundària la possibilitat de fer una segona llengua estrangera: el francès. A 3r i 4t d’ESO és una matèria opcional per a tot aquell alumnat que vulgui tenir un mínim coneixement d’aquesta nova llengua i al que li interessi, a posteriori, continuar-la aprenent.

A més a més, participem en projectes internacionals com l’E-Twinning (tant a Primària com a Secindària), cada any donem a conèixer a tothom la nostra tasca amb l’English Day i el nostre professorat de llengua anglesa participa a Jornades d’Intercanvi de professorat sobre recursos AICLE.

D’aquesta manera, l’alumnat d’El Turó, quan finalitza la seva escolarització, està format per persones obertes al món i a tot el que els depara el futur, ja que creiem, fermament, que l’aprenentatge de diversos idiomes otorga a l’alumnat la capacitat de comprendre, interpretar i valorar tant la realitat més propera que l’envolta com qualsevol altra de més llunyana i el converteix en una persona plurilingüe capaç de desenvolupar-se i comunicar-se en qualsevol context.