Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada definitiva a 11/06/2020

 

INTRODUCCIÓ

Amb la publicació de les noves Instruccions sobre els canvis en la gestió de la Preinscripció i Matrícula per al curs 2020-2021, motivats per la situació de pandèmia, us detallem la informació necessària per tal de poder realitzar els tràmits pertinents.

Trobareu tota la informació a la web del centre www.escolaelturo.cat i si us cal alguna dada més, la podreu trobar al web “Estudiar a Catalunya” del Departament d’Ensenyament.

A més a més, si us cal més informació sobre l’Escola, cal que ompliu el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible. FORMULARI D’INFORMACIÓ

 

CALENDARI

Per al segon cicle d’Educació́ Infantil, Educació́ Primària i Educació́ Secundària Obligatòria, s’estableixen els calendaris següents:

 • PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ: DEL 13 AL 22 DE MAIG
  • TELEMÀTICAMENT: del 13 al 22 de maig (FORMULARI DE SOL·LICITUD)
  • Presencialment (NOMÉS CASOS EXCEPCIONALS): del 19 al 22 de maig (amb cita prèvia*)
 • Matrícula: 13 a 17 de juliol (també haurà de ser amb cita prèvia; us n’informarem més endavant)

*La cita prèvia podeu demanar-la a través del calendari de cita prèvia del Departament d’Ensenyament, del formulari que hem creat a l’Escola, del correu electrònic del centre (secretaria@escolaelturo.cat) o bé mitjançant el telèfon 93.798.22.86 en horari de 9h a 14h. La cita prèvia es preveu només per aquells casos extraordinaris que no puguin fer la preinscripció de manera telemàtica.

 

PROCEDIMENT

Amb la finalitat de reduir o, fins i tot, evitar la presencialitat el Departament d’Educació adoptarà les següents mesures:

 • EL TRÀMIT ES PODRÀ FER TOT ONLINE, a través del portal gencat.cat i del següent FORMULARI DE SOL·LICITUD.
 • CALDRÀ ENVIAR EL RESGUARD DE LA SOL·LICITUD I LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA -ESCANEJADA O FOTOGRAFIADA- MITJANÇANT UN CORREU, A LA BÚSTIA OFICIAL DEL CENTRE DEMANAT EN PRIMERA OPCIÓ. En el nostre cas: secretaria@escolaelturo.cat
 • S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia del centre triat en primera opció. En aquest cas, la sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.
 • En cas que hi hagi reclamacions, també s’hauran de fer de forma no presencial, utilitzant formularis telemàtics i el correu electrònic.
 • Consulta telemàtica dels resultats del procés en tots els ensenyaments. Les publicacions amb els resultats del procés de preinscripció es podran consultar en tots els casos per internet.

 

DOCUMENTACIÓ

Només es pot presentar una sola sol·licitud de preinscripció per infant i cal enviar-la o lliurar-la al centre posat en primera opció.

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri.

 

CRITERIS DE BAREMACIÓ

CRITERIS GENERALS

 • 40 PUNTS
  • Quan l’alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció.
 • 30 PUNTS
  • Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui dins de l’àrea de proximitat del centre sol·licitat en primer lloc.
 • 20 PUNTS
  • Quan l’adreça del lloc de treball d’un dels sol·licitants estigui dins l’àrea de proximitat del centre (* L’àrea de proximitat del nostre centre és Mataró ja que tenim zona única).
 • 10 PUNTS
  • Quan el pare, mare, tutor/a siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantia de ciutadania.
  • Quan l’alumne/a, mare, pare, tutor/a, germà o germana de l’alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 • 15 PUNTS
  • Acreditar condició legal de família nombrosa o monoparental.

 

NORMES D’HIGIENE I SEGURETAT

Per tal de complir amb les mesures d’higiene i seguretat establertes pel Departament d’Ensenyament i validades pel PROCICAT, els centres adoptaran les mesures següents:

 • Participació del nombre de treballadors mínim possible per dur a terme les tasques de preinscripció i matrícula.
 • Neteja diària dels espais utilitzats en els centres, segons els protocols vigents i neteja periòdica de les superfícies de major contacte.
 • Organització dels espais que permeti la utilització del menor nombre possible d’espais dels centres, assegurant, però, el manteniment de la distància de 2 metres necessària entre les persones en totes les situacions.
 • L’accés del públic al centre es limitarà als espais estrictament necessaris per a la presentació de les sol·licituds. Per aquest motiu, si es generen cues d’espera s’hauran de fer al carrer.
 • Instal·lació de mampares separadores de protecció necessàries per als treballadors que han d’assumir l’atenció presencial.
 • Provisió de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i de guants per personal que faci atenció al públic , així com de gel hidroalcohòlic.
 • Difusió a tot el personal de les instruccions sobre les mesures a prendre (distanciament, higiene, mesures d’autoprotecció, reduir el contacte amb la documentació).

 

Per tal de complir amb les mesures d’higiene i seguretat establertes pel Departament d’Ensenyament i validades pel PROCICAT, les famílies que vagin al centre amb cita prèvia adoptaran les mesures següents:

 • Tothom s’ha de rentar les mans amb solució hidroalcohòlica en entrar al centre i cal mantenir una distància de 2m. En tot moment (mentre s’esperen per ser ateses, durant la cita i a la sortida).
 • Cal respectar les senyalitzacions de seguretat i les indicacions de circulació pels diferents espais habilitats.
 • Les sol·licituds de preinscripció i la matrícula s’han de realitzar de forma individual i amb cita prèvia.
 • Cal portar la documentació preparada per a poder-la escanejar i la sol·licitud de preinscripció, si pot ser, emplenada de casa. Si no és així, caldrà que cadascú porti el seu propi bolígraf.
 • És molt recomanable portar guants i mascareta per a poder accedir als centres.
 • Cal seguir en tot moment les normes d’higiene que estiguin exposades a la porta principal.

 

OFERTA INICIAL DE PLACES

Oferta inicial

 

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

FORMULARI de sol·licitud de preinscripció TELEMÀTICA (NO PRESENCIAL): E. INFANTIL 3-6, PRIMÀRIA i ESO:
FORMULARI de sol·licitud de preinscripció PRESENCIAL: 
E. INFANTIL 3-6, PRIMÀRIA i ESO:
(També es pot enviar per correu electrònic al centre)
CALENDARI de preinscripció i matriculació: E. INFANTIL 3-6, PRIMÀRIA i ESO:
MÉS INFO a:
 
NORMATIVA de referència a:
RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s’actualitza el procediment i es modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer,:
Resolució 576 de febrer de 2020 per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2020-2021: