L’aprenentatge d’una llengua requereix un mètode sistemàtic que permeti redibilitzar al màxim el temps i els recursos invertits. El mètode inlingua és una invitació constant a utilitzar immediatament el que es va aprenent. L’alumne parla i es familiaritza amb el nou idioma des del primer moment i l’utilitza de manera natural, sense haver de pensar en la seva llengua materna. Fem que l’idioma que s’està aprenent no sigui estrany per a l’alumne.

 

S’aprèn a parlar… parlant

 

No teoritzem. Amb el mètode inlingua, combinem adequadament els aspectes estructurals i comunicatius d’un idioma. El lèxic nou es va aprenent en el seu context natural, de manera espontània, sense la intervenció de la traducció. L’alumne és creatiu des del primer moment. Aprendre així produeix, a més, una gran satisfacció.

La clau de tota activitat formativa consisteix a combinar adequadament la teoria, les explicacions i els aclariments dels dubtes, amb la pràctica activa, creant ambients on cada persona se senti motivada i aixi avanci amb seguretat.

Per això, seleccionem minuciosament els nostres professors, per la seva capacitat docent, per la seva experiència, pels seus estudis universitaris i per les seves qualitats humanes. Són professionals degudament formats en el mètode inlingua per desenvolupar les seves funcions amb èxit. Són professors experts, autèntics especialistes que us guiaran al llarg de tot el procés d’aprenentatge.

Inlingua té 10 principis didàctics, que tots els professors han de respectar. Són els següents:

A les classes només s’utilitza la llengua objecte d’estudi

El professor no traduirà per a l’alumne, sinó que l’ajudarà a descobrir el significat de les paraules en el seu context. Això es fa curosament i de forma gradual, donant temps a l’alumne perquè comprengui l’idioma.

A les classes es prioritzen l’expressió oral i la comprensió auditiva

Per utilitzar un idioma correctament, s’ha de saber parlar aquell idioma. També s’ensenya l’expressió escrita i la comprensió lectora, però la llengua es presenta de forma oral. El professor s’assegura que tots els alumnes siguin capaços de pronunciar correctament abans de continuar avançant la lliçó.

Els patrons lingüístics s’aprenen mitjançant exemples i no pas mitjançant explicacions

Entendre l’idioma en un context fomenta que els alumnes desenvolupin les seves capacitats de comprensió en general. Aquestes capacitats són necessàries per a la comunicació quotidiana. Fins i tot, la gramàtica s’aprèn millor amb exemples pràctics que no pas mitjançant llargues i complexes explicacions.

Els alumnes tenen l’oportunitat de parlar tant com sigui possible

Als alumnes se’ls anima a emprar activament l’idioma al llarg de tot el procés d’aprenentatge. Això requereix una participació total. Els professors intenten reduir les seves intervencions per tal de permetre als alumnes el màxim volum de pràctica possible durant la classe.

L’aprenentatge individualitzat requereix un ambient relaxat

Es respecten i s’integren els objectius de cada alumne, i els cursos són configurats per tal d’adaptar-se a diferents estils d’aprenentatge. Tot això té lloc en un ambient distès i relaxat.

S’adopta un enfocament positiu de la correcció d’errors

Als alumnes se’ls anima a autocorregir-se per aconseguir una pronunciació precisa i ser capaços d’utilitzar eficientment les estructures de l’idioma en una conversa. Considerem l’aprenentatge d’un idioma com un procés de millora contínua.

Es valora el coneixement previ d’un tema abans de presentar nous continguts lingüístics

Si l’alumne ja coneix alguna paraula o sap utilitzar una estructura, partirem d’aquell punt perquè construïm sobre els seus coneixements previs de l’idioma.

Cal sentir-se lliure per experimentar

S’anima l’alumne a expressar opinions i a experimentar amb els nous continguts que va aprenent.

S’utilitzen diverses tècniques didàctiques

Malgrat que els objectius de cada classe estan clarament definits, els professors utilitzaran diverses tècniques durant la classe. Es tenen en compte diferents contextos i estils d’aprenentatge per ajudar l’alumne a utilitzar l’idioma en diferents situacions de la vida real.

Les tres tècniques clau d’inlingua:

Fomentem l’ús de preguntes, la pràctica oral dels alumnes i l’ús selectiu del llibre a classe.

 

Descarrega el full d’horaris i inscripció en aquest enllaç.