PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

El Projecte Educatiu és un instrument per a la gestió, coherent amb el context escolar, que enumera i defineix les notes d’identitat del centre, formula els objectius que vol i expressa l’estructura organitzativa de la institució. Alhora, concreta i adapta tota la normativa educativa als trets característics del centre; per tant, implica també un desplegament de la LEC en el marc de l’Escola.

El PEC recull i concreta totes les decisions, identifica els trets diferenciadors, concreta les estratègies i els objectius d’Escola. El PEC és un marc de referència integral, dinàmic i flexible i que requereix d’una revisió i actualització constants per adaptar-lo i adequar-lo a una realitat i unes necessitats canviants.

 

Perfil de l’alumne (PDF)

 

L’ESCOLA

L´escola El Turó es defineix com a catalana, plural i laica i s´identifica amb el país i amb la seva llengua. Ho fa des d’un rigorós respecte a la diversitat, deslligada de qualsevol organització política o religiosa.

El centre va ser fundat el 1968 amb l’objectiu d’oferir un ensenyament en català i de qualitat a infants de famílies procedents de les diferents Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol. L’Escola, lligada amb els diferents moviments de renovació pedagògica, va optar per un ensenyament arrelat al país i a la seva cultura.

A més, també es té en compte la coeducació i la participació de les famílies; per tant, es promou la col·laboració i el diàleg entre la família i l’escola, és a dir, entre pares i mares i els educadors/es. El Consell Escolar i l’AMPA contribueixen a la millora de l’educació dels seus fills/es i participen activament amb la dinàmica del centre.

IDEARI

L’Escola és un centre educatiu obert a tothom, no confessional, apolític i arrelat a Catalunya en la seva millor tradició pedagògica d’ensenyament actiu i progressista. L’ideari del centre té els següents punts :

 1. Catalanitat i universalitat: el nostre centre s’identifica amb la realitat nacional catalana com a base de la seva obertura, coneixença i respecte dels altres i del món fent ús en tots els seus àmbits i comunicacions de la llengua catalana com a llengua pròpia dels Països Catalans. L’Escola ha adoptat decididament el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge. Fem conèixer també la història i tradicions i reflexionem sobre els trets essencials de les nostres arrels per aprofundir-les i mantenir-les vives.
 2. Pluralisme ideològic: a fi de proporcionar a tots els alumnes, sigui quin sigui el seu origen, els mateixos instruments lingüístics i culturals.
 3. Aconfessionalitat: la nostra Escola és privada–concertada, aconfessional i té el català com a llengua vehicular interna i externa. Som una escola laica que respecta totes les religions i creences.
 4. Drets Humans: els drets fonamentals de la persona seran respectats prioritàriament i aquests presidiran tota la vida escolar, inspirant l’educació impartida.
 5. Acolliment: la nostra Escola entén l’educació com un fet que abraça diferents aspectes que integren la personalitat del nen i posa els mitjans per potenciar-los. Així mateix, treballa per l’acolliment i la integració de tots els alumnes nouvinguts al nostre país.
 6. Valors democràtics: pretén formar persones amb esperit crític i capacitat de discerniment que el dia de demà puguin fer front a  noves situacions.
 7. Multiculturalitat: en tant que l’Escola és oberta a tothom, s’intenta crear en els alumnes actituds de tolerància i respecte i es rebutgen discriminacions envers el sexe, la raça, la religió o d’altres diferències de caràcter físic, psíquic o social.
 8. Formació i educació: aportar als nostres infants i adolescents una formació sòlida que els convertirà en ciutadans demòcrates, lliures, amb una preparació adequada per al món del treball, arrelada a la ciutat i al país.
 9. Escola participativa: les relacions família-escola són importants i el centre fomenta la participació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i en la vida escolar de l’alumnat.
 10. Noves tecnologies: des de fa temps, el nostre centre ha fet una aposta important per les noves tecnologies i les hem integrat en el nostre currículum.
 11. Metodologia activa: des de l’inici de la nostra escola, la metodologia emprada ha estat la pedagogia activa, treballant a partir de l’experimentació i potenciant l’aprenentatge significatiu.
 12. Atenció a la diversitat: integrem qualsevol alumne, sigui quina sigui la seva necessitat (educativa, social, econòmica…), i fomentem l’esperit d’escola inclusiva.
 13. Escola oberta: la relació de l’Escola amb la família està oberta a la participació i al diàleg. L’Escola propugna la màxima coincidència entre les dues institucions per tal que la tasca educativa i els valors que fomenta siguin coherents.
 14. Presència a la ciutat: l’Escola treballa per integrar els seus alumnes a la ciutat de Mataró; així doncs fomenta la participació d’aquests en tota mena d’activitats culturals, esportives, lúdiques … de la ciutat.
 15. Formació professional: un dels objectius prioritaris de la nostra Escola és aconseguir un alumnat preparat per seguir amb els seus estudis, per tenir un bon futur professional i per ser persones dignes, respectuoses i amb criteri.
 16. Sostenibilitat: l’Escola educa per fomentar la idea de sostenibilitat mediambiental. Treballem el reciclatge de materials i la sostenibilitat agrícola mitjançant la creació d’un hort ecològic que els mateixos alumnes gestionen.

 

EIXOS ESTRATÈGICS

Totes les activitats, propostes i projectes de l’Escola estan emmarcats en un dels 5 eixos que conformen el nostre Projecte Educatiu, de manera que cadascun d’ells forma part d’una línia de treball que busca assolir uns coneixements, unes capacitats i unes competències concretes en acabar 4t d’ESO.

Aquests eixos són:

 

LLENGÜES

És evident que l’aprenentatge de diverses llengües afavoreix el desenvolupament del nostre cervell estimulant unes àrees concretes que ens permeten millorar en diferents aspectes. Per això al Turó oferim la possibilitat d’aprendre quatre llengües:  el català, el castellà, l’anglès i el francès.

Especialment però, a la nostra Escola hem dissenyat un pla per a l’aprenentatge de la llengua anglesa que comença ja a l’Educació Infantil i que continua a Primària amb l’anglès com a llengua d’ús en matèries no lingüístiques. Així, fem Art & Craft, Science, Robotics i Music en anglès i, en arribar a Secundària, traslladem aquest aprenentatge a l’ús oral i en situacions quotidianes a les hores destinades a l’Speaking.

A més a més, participem en projectes internacionals com l’E-Twinning i cada any donem a conèixer a tothom la nostra tasca amb l’English Day.

 

CULTURA

Al Turó creiem que l’aprenentatge dels elements culturals que formen part de la nostra identitat, cal aprendre’ls també de manera vivencial. Així, consolidem el coneixement fent-lo útil per al dia a dia i permanent de cara al futur. És per això que des de l’Escola fomentem la celebració de diferents festes i tradicions vinculades al nostre llegat cultural com ara la Castanyada, el Nadal, el Carnestoltes o Sant Jordi.

A més a més, les sortides que realitzem formen part d’un pla de coneixement de l’entorn que promou el descobriment del patrimoni artístic i cultural de la nostra terra, començant per la nostra ciutat i acabant a diversos països europeus.

Dins de l’àmbit literari, estimulem la creació artística tant a través de la participació als Jocs Florals i a les Jornades literàries com amb les activitats a llibreries i biblioteques, les rutes literàries o les visites de diferents escriptors, editors i il·lustradors.

 

PERSONALITZACIÓ-ACOMPANYAMENT

És evident que cada alumne comprèn la informació que se li presenta de manera diferent. Així doncs, constatar i acceptar la diversitat ens porta a adequar els diferents coneixements al ritme d’aprenentatge de cadascun. Aquest respecte i adequació comporten un acompanyament en el procés.

Educar és aconseguir connectar amb l’altre, comunicar-s’hi amb sentit i orientació, sabent quin és el camí que volem emprendre. Però també és creuar un pont invisible cap a l’altre que no parteix de l’intel•lecte sinó de l’emoció, una emoció que et vincula a aquella persona i la fa important per a tu. Reconèixer vol dir que l’altre m’importa, que la seva persona té un valor per a mi, que l’escolto, l’observo i desitjo el millor per a ella.

Sense aquesta base d’estima i reconeixement mutu, no hi pot haver educació. Per això, al Turó acompanyem cada noi i noia per tal d’assolir la seva autonomia personal, coneixent-se millor, tenint una bona autoestima i regulant-se emocionalment per guanyar llibertat a l’hora de prendre les seves pròpies decisions.

 

CREATIVITAT

Al Turó, la creativitat és un dels eixos d’aprenentatge que treballem amb l’alumnat ja que potenciar-la implica un treball molt directe amb les funcions de pensar, percebre, sentir i intuir. Aquestes formen a la persona de manera global desenvolupant la seva capacitat d’autocrítica i d’aprenentatge.

Tot això ho fem a través de diferents disciplines com ara les arts escèniques en les quals l’alumnat no només treballa a nivell cultural i artístic sinó que també crea un vincle comunicatiu entre ell i l’espectador. El mateix succeeix amb la música: ja sigui cantant una cançó, llegint una partitura, dansant o tocant un instrument, l’alumne es desenvolupa de manera integral alhora que adquireix una sensibilitat especial. I amb les arts plàstiques despertem la imaginació i la creativitat conreant els diferents estils i tècniques.

L’objectiu principal, per tant, és un nen o nena amb molta curiositat, original a l’hora d’aportar idees i solucions, amb una gran sensibilitat i empatia, lliure en els seus pensaments i capaç d’adaptar-se a les noves situacions que se li plantegin al llarg de la vida.

 

PENSAMENT I EXPERIMENTACIÓ

Una de les funcions del Turó és desenvolupar en l’alumnat les habilitats necessàries per fomentar el pensament crític, entès com un procés constant d’indagació que requereix de tres processos mentals clau: el dubte, l’escolta i el discerniment. Aquests els posem en pràctica mitjançant metodologies actives, participatives i dinàmiques, on ells són protagonistes del propi aprenentatge.

La manipulació és bàsica per tal d’aconseguir un aprenentatge real i permanent i, per això, intentem plantejar a l’alumnat problemes de situacions reals i quotidianes. El nostre hort és un espai de descoberta i de manipulació perfecte per l’adquisició de la metodologia de l’experimentació igual que al laboratori fem a través de l’assaig-error.

Amb els diferents projectes que fem a l’Escola, potenciem les capacitats i habilitats de cadascun dels nostres alumnes dotant-los d’iniciativa per desenvolupar la seva vessant més emprenedora. I iniciant-los en la robòtica i la programació afavorim un ús de la tecnologia encaminat a la presa de decisions per donar noves solucions a reptes encara no existents.