És l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat dels docents que imparteixen classes a l’Escola. Les reunions en Claustre són presidides pel Director i se n’aixequen actes. Els temes a tractar solen ser d’interès general ja que els altres es debaten en reunions més reduïdes.

Quadre docent i directiu (PDF)